ای قوم به حج رفته کجاييد کجاييد؟ 

  معشوق همين جاست بياييد بياييد

معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار

  در وادی سرگشته شما در چه هواييد؟

                           ای قوم به حج رفته کجاييد کجاييد؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
kia

معشوق؟همسايه ها هم با هم غريبن

سمانه

بابا قوم به حج رفته