واژگان من برای فهميدن آسانند

و کردارهای من برای انجام شدن

با اين حال ديگری نمی تواند آنها را بفهمد و انجام دهد.

واژگان من معنا دارند و کردارهای من دليل

با اين همه نميتوانند شناخته شوند و من نيز نمی توانم شناخته شوم.

ما هر دو منحصر به فرديم ـيکه ـ و از اين رو ارجمند.

/ 0 نظر / 3 بازدید