تشکر و چشمک اضافی برای گلبرگ مبذول(گلبرگ بقيش چی بود يادم رفت02.gif).

بعدشم داداش کيا ديدی گلبرگ بالاخره آمد.03.gif

جای همگی خالی من و گلبرگ با مقاديری چند ديگر(جانم؟ چی گفتم؟)شنبه رفتيم

گردو و اينجانب کوچک ممول درختی غول پيکر را در نورديدم ، درنورديدينی!

(گلبرگ الکی نگو من که هی نگفتم گلبرگ اين پامو بگير گلبرگ اون پامو28.gif گفتم؟)

خيلی خوش گذشت خيلی خيلی خيلی خيليييييييييييی30.gif.

يه مشکلی هست من يه نمکی حالم خوش نمی باشد و امتخان امروز نيز مزيد بر

علت گشته است.شرح ماوقع در اولين فرصت (...33.gifچی؟ )17.gifچرا امروز مغزم کار

نميکنه؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
kia

khob khoshhalam ke belakhre shom dota ba ham sakhtin:D