امروز صبح اتاقمو تميز کردم.خيلی بهم ريخته بود.کارم که تمام شد احساس ضعف

کردم.سرم گيج رفت.دراز کشيدم روی تخت.يه کمی که گذشت و حالم بهتر شد

سرمو از تخت آويزون کردمو شروع کردم به بازی کردن با پرده که پرده کنده شد و افتاد

روی صورتم.پرده رو که کنار زدم چشمم افتاد به آسمون.چقدر دلم براش تنگ شده

بود!

خيلی وقت بود نگاش نکرده بودم.من سالهای پيش با خودم قرار گذاشته بودم که هر

روز يه وقتی رو به خودم بدم و به آسمون نگاه کنم و همين کار رو هم می کردم.ولی

الان مدتها بود که به آسمون نگاه نکرده بودم.پاشدم پنجره رو باز کردم.وای که

 نمیدونی چه هوايی بود! بعد از يه سرمای طولانی فکرشو بکن اين هوای بهاری چقدر

می چسبه.دوباره دراز کشيدمو سرمو آويزون کردم .ولی قسم ميخورم تا حالا آسمونو

از اين زاويه نديده بودم!آسمون پر بود از ابر.فکر کردم يه کمی قوه تخيلمو تمرين بدم.و

توی ابرادنبال شکل بگردم.اوّلين چيزی که ديدم يه سگ کوچولو بود که روی پاهاش

بلند شده بود و دستاشو گرفته بود بالا و دهنشم باز بود.شايد خوشحال بود .نميدونم!

دومين چيز يه کشتی بودکه توش پر بود از آدم.ولی يه دختری که موهاشو بالای

سرش بسته بود رو واضح ميشد ديد.اون طرف يه شکلی بود شبيه عکس امام

علی .که سوار اسب بود و شمشيرشو برده بود توی هوا.يه ماهيه کوچيک طلايی هم

بالای سرش بود.

يه کارتونی بود دوتا عروسک خيمه شب بازی بودن؟که ميگفتن يه پدر بزرگ خوبی

داريم که هی ميگه اين کارو بکن  اين کارو نکن  اينو بخور  اونو نخور03.gif يکيشون شبيه

اون پدر بزرگه بودکه وسط سرشم طاسه!

واااااااااای آسمون پر بود از شکل01.gif.

خورشيد زير ابرا بود ولی يواش يواش داشت بيرون می آمد.دلم می خواست دوباره

بچه بودم و با خودم فکر می کردم که اين خورشيده که حرکت ميکنه يا ابرا؟!

کنار خورشيد  يه خرچنگ بود.اينجا که رسيدم چشامو بستم.خورشيدم ديگه بيرون

آمده بود.نور خورشيد رو گونه هام نشست و صورتمو گرم کرد.وای که نمی دونی اين

گرما چه آرامشی بهم ميده!

/ 2 نظر / 6 بازدید
kia

روزي كه كمترين سرود بوسه است و هر انسان براي هر انسان برادريست روزي كه ديگر درهاي خانه شان را نمي بندند قفل افسانه اي است و قلب براي زندگي بس است

golbarg

قاصدک می دانستی که پيامبر سکوت غم انگيز دوستانی ؟؟ قاصدک من به باد می سپارمت تا پيام مرا به آن که باد برده و پشت ابر پنهانش کرده برسانی . بگو که منتظر پاسخم اما پاسخی که از ورای ابرها می آيد هميشه بارانی ست!!!!!!!! دوستت دارم به همين سادگی و شيرينی