حيف که هيچ کدوم از اون افسانه ها راست نبود!

هميشه دير يادمون می افته. خيلی دير! يادمون می افته که  جور ديگه ای هم ميشد

بود.

هميشه زمانی می خواييم جبران کنيم که ديگه فرصتی نيست.

مهسا جان نه تنها من که  همه دنبال عشق ايده آل هستند.

ولی من می تونم اين فرصت رو از دست ندم.

باور کن می تونم!

يه شعر از وبلاگ يکی از دوستام براتون می نويسم.نمی دونم چرا ولی گهگاهی به

خودم که ميام می بينم که دارم يه تيکه هاييش رو زمزمه می کنم.

اميدوارم از اين کارم ناراحت نشه!

راستی اينم بگم که ترجمش هم کار خودشه.

But baby, that's just me

اما عزیزم  ، این فقط منم

Yeah I, will love you, baby

بله  من دوستت خواهم داشت عزیزم

Always and i'll be there

همیشه، و من آنجا خواهم بود

Forever and a day, always

تا ابد و یک روز،همیشه

I'll be there, till the stars don't shine

من آنجا خواهم بود ، تا زمانی که ستارگان ندرخشند

Till the heavens burst and the words don't rhyme

تا زمانی که بهشت از هم بپاشد و کلمات شعر نگردند

I know when i die you'll be on my mind

من میدانم که وقتی بمیرم تو در ذهنم خواهی بود

and I'll love you, always

و دوستت خواهم داشت، همیشه

Now your pictures that you left behind

حالا عکسهایی که جا گذاشته ای

Are just memories of a different life

فقط خاطرات یک زندگی متفاوتند

Some that made us laugh

بعضی ها ما را میخندانند

Some that made us cry

بعضی از آنها ما را به گریه وامیدارند

One that made you have to say goodbye

یکیشان تو را مجبور ساخت که بگویی خداحافظ

What I'd give to run my fingers thru your hair

وقتی انگشتانم را به درون موهایت فرستادم

Touch your lips, to hold you near,

لبهایت را لمس کردم ، تا تو را نزدیک نگه دارم

When you say your prayers, try to understand

هنگامی که تو دعاهایت را خواندی، سعی کن که بفهمی

I've made mistakes; I'm just a man

من اشتباه کرده ام ، من فقط یک انسانم

When he holds you close, when he pulls you near

وقتی او به تو نزدیک میشود، وقتی اوتو را جلو میکشد

When he says the words

وقتی کلماتی را میگوید که

You've been needing to hear, I'll wish I was him

تو احتیاج داری که بشنوی، من آرزو میکنم که جای او بودم

'Cause these words are mine, to say to you

چون آن کلمات برای من است ، برای گفتن به تو

'Til the end of time

تا آخر زمان

If you told me to cry for you, I could

اگر تو بگویی که برایت گریه کنم ، من میتوانم

If you told me to die for you, I would

اگر بگویی که برایت بمیرم ، خواهم مرد

Take a look at my face

یک نگاهی به صورت من بینداز

There's no price i won't pay

هیچ بهایی نیست که من نپرداخته باشم

To say these words to you

تا این کلمات را به تو بگویم

Well, there ain't no luck in these loaded dice

خوب ، هیچ شانسی در این تاس نیست

But baby, if you give me just one more try

اما عزیز ، اگر به من فقط یک شانس دیگر بدهی

We can pack up our old dreams, and our old lives

من میتوانم همه آرزو های قدیمی مان را بسته بندی کنم و همه زندگی گذشته را

We'll find a place, where the sun still shines

ما یک مکانی را پیدا خواهیم کرد ، جایی که خورشید هنوز بتابد.

   + سمیرا نکوئیان Samira Nekooeeyan - ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤